jueves, 16 de julio de 2009

Modim

"Modim anáchnu lach shaatá hú HaShem Elohênu velohê avotênu leolam vaed,
tsur chaiênu, maguên yish'ênu ata hú ledor vador.

Node lechá unessaper tehilatêcha al chaiênu hamessurím beiadêcha.

Veal nishmotênu hapecudót lach,
veal nissêcha shebechol iom imánu, veal nifleotêcha vetovotêcha shebechol et, érev vavóker vetsahorayim.

Hatóv ki ló chálu rachamêcha vehamerachem ki ló támu chassadêcha,
ki meolám kivínu lach."


* Fuente: Siddur Tehilat HaShem

No hay comentarios: